4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

الکل "بیشتر به سلامت مغز آسیب می رساند از ماری جوانا

با قانع کردن ماری جوانا در حال افزایش است، تعداد بیشتری از مطالعات در حال بررسی آسیب ها و مزایای احتمالی مواد مخدر است در حالی که یک مطالعه جدید نشان می دهد که وقتی که به سلامت مغز می رسد، بیشتر آسیب می رساند محققان می گویند که الکل سبب آسیب بیشتر به مغز نسبت به ماری جوانا می شود دانشمندان در دانشگاه کلورادو، بولدر بررسی های داده های تصویربرداری موجود را انجام داد که در مورد اثرات الکل و ماری جوانا و یا شاهدانه در مغز مورد بررسی قرار گرفت. یافته های آنها این بود که مصرف الکل با تغییرات درازمدت به ساختار ماده سفید و ماده خاکستری در مغز