4 فروردین 1397
صفحه اصلی

این سلولهای مغز می توانند اضطراب شما را توضیح دهند

اضطراب رایج است، اما چگونه آن را تحت تاثیر قرار می دهد مغز هنوز معلوم نیست. تحقیقات جدید نشان داده است که سلول های اضطرابی که مسیر جدیدی را برای تحقیق در درمان های جدید فراهم می کنند. در انسان، اضطراب اغلب بی نیاز است. در حیات وحش حیواناتی که هرگز احساس اضطراب نمی کنند، به سرعت تبدیل به یک حیوان مرده این به خاطر این واقعیت است که اضطراب باعث افزایش حس آگاهی و آمادگی فیزیولوژیکی برای مبارزه یا پرواز می شود که برای بقا حیاتی است. برای بسیاری از افراد، اضطراب در شرایطی که غیر ضروری و یا حتی غیر مفید است مثل یک مرد شلوغ