4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

جستجو برای هدف؟ لنوتراپی ممکن است کمک کند

داشتن هدف در زندگی می تواند انعطاف پذیری را در مواجهه با نتایج ناسازگاری تقویت کند. این همچنین مبنای لگاروپیائی عمل روان پریشی سنتی است. در این مقاله ما به استفاده روزانه از آن نگاه می کنیم و بعضی از ایده های خود را در مورد چگونگی یافتن هدف زندگی خود می بینیم آیا هدایت یک زندگی هدفمند به بهبود سلامتی کمک می کند ما شغلی مدارس و کشورها را در جستجو برای هدف واقعی زندگی ما حرکت می دهیم و اگر هیچ آشکاری به دست نیاوریم ناامید می شویم و شروع به پرسش هایی درباره انتخاب هایی که تا کنون انجام داده ایم، ممکن است دیگران احساس کنند دقیقا می دانند هدف آنها این است که آن را T