4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

فعالیت مغز توضیح می دهد که تجاوز مست

درک علم اعصاب اعتیاد به مواد مخدر ممکن است به کاهش جرایم مرتبط با الکل کمک کند. تحقیقات جدید با استفاده از اسکن مغز برای بررسی اینکه چرا افراد پس از چند هفته می توانند تهاجمی شوند، کمک می کند. چرا ما تمایل به تهاجمی در هنگام نوشیدن مطالعه جدید توسط توماس دوسون دانشگاه نیو ساوت ولز در سیدنی استرالیا و نتایج در حال حاضر در مجله شناختی عاطفی آمپر روان شناسی عصب شناسی منتشر شده است. به عنوان Denson و همکاران در مقاله خود را بنویسند، غفلت در حدود نیمی از تمام جنایات خشونت آمیز دخالت می کند