4 فروردین 1397
صفحه اصلی

چرا تولدهای خیلی سخت است؟

محتویات علائم چهره چرا تولدت خیلی سخت است. به نظر می رسد که روزهای عاشقانه روزهای خوبی باشد که در آن جشن ها خراب شده و انعکاس مثبت همگی بخشی از روز است. با این حال بعضی از مردم هر روز از یک روز تولد احساس ترس و اضطراب می کنند. برای این افراد چشم انداز لذت بردن از یک روز تولد کاهش می یابد زیرا احساس می کنند افسرده استرس و اضطراب را به جای احساس هیجان و مثبت در مورد روز احساس افسردگی در مورد نزدیک شدن تولد به عنوان یک سنین فرد رایج است و داشتن بلوز تولد احساسات متفاوت به افسردگی