4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

چگونه می توان فاجعه را متوقف کرد

جدول محتویات علل شرایط مرتبط درمان ها تست های ناگهانی تخریب یک شیوه تفکر به نام اعوجاج شناختی فردی که فاجعه بار می اندازد معمولا یک نتیجه نامطلوب را برای یک رویداد می بیند و سپس تصمیم می گیرد که اگر این نتیجه اتفاق می افتد نتایج یک فاجعه خواهد بود. در اینجا نمونه هایی از فاجعه است این آزمون من هرگز مدرسه را تحویل نخواهم داد و من شکست کامل در زندگی خواهم بود اگر من از این روش به سرعت بهبود نیافته ام هرگز بهتر نخواهم شد و تمام زندگی ام را از دست خواهم داد اگر همسر من مرا ترک کند هرگز کسی را پیدا نخواهم کرد من ویل