4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

چگونه واقعیت مجازی ممکن است برای درمان ترس، افکار پارانوئید کمک کند

مطالعه جدیدی کشف کرده است که اضافه کردن واقعیت مجازی درمان شناختی رفتاری به درمان استاندارد برای اختلالات روانپریشی ایمن است و می تواند پارanoایی و اضطراب را کاهش دهد آیا VR بهبود تاثیر CBT در درمان اختلالات روان پریشی در مقاله منتشر شده در The Lancet Psychiatry محققان بیان می کنند که به دانش خود آنها اولین آزمایش تصادفی کنترل شده از واقعیت مجازی VR مبتنی بر شناختی رفتاری درمان CBT است که تلاش برای بهبود عملکرد اجتماعی و کاهش افکار پارانوئیدی در افراد مبتلا به اختلالات روانپریشی علاوه بر توضیح سر AU